หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานจังหวัดกระบี่

 

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์ TOT

โทรศัพท์สป.มท.


โทรสาร

 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

0-7561-1144

71125

0-75612-178

71120

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

0-7562-2138

71124

 0-7561-1381

71222

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

0-7561-2759

71123

0-7561-1381

 71222

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

0-7561-2178

71220

0-7561-1381

 71120

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

0-7561-2178

71221

0-7561-1381

71222

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

0-7561-1114

71122

0-7561-1114

71122

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

0-7561-1214

71129

0-7561-1114

71122

ฝ่ายอำนวยการ

0-7561-1381

71120

0-7561-1381

71120

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

0-7561-2349

71121

0-7561-1381 

71120

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

 0-7561-1381

71128

0-7561-1381

71120

ห้องสารบรรณ รับ-ส่ง

 0-7561-1381

71127

-

 -