1. หลวงเทพเสนา  
2. พระยาอิศราธิชัย  
3. พระพนธิพยุหสงคราม
   (กลิ่น ณ นคร)
 
4. พระบริรักษ์ภูธร  
5. พระเทพ (กระต่าย ณ นคร)  
6. นายกลับ ณ นคร (ผู้รั้ง)  
7. พระยาอุตรกิจวิจารณ์  
8. พระพนธิพยุหสงคราม
    (พลอย ณ นคร)
 
9. พระยาอิศราธิชัย
    (หมี ณ ถลาง)
 
10. พระระนองบุรีศรีสมุทรเขต
    (คลองอยู่โหย ณ ระนอง)
1.มี.ค.2468 - 16 พ.ค.2473
11. พระทวีธุระประศาสตร์
    (จอน พรหมบุตร)
17 พ.ค.2473 - 18 มิ.ย.2476
12. พระบรรหารวรพจน์
   (บุญนาค คตเดชะ)
19 มิ.ย.2476 - 30 พ.ย.2478
13. ขุนไมตรีประชารักษ์
    (ไมตรี พิจิตรนรการ)
20 ธ.ค.2478 - 2 พ.ย.2484
14. นายออม ธีญะระ 1.มิ.ย.2484 - 11 ก.ค.2485
15. นายวิจารณ์ วิจารณ์นิกรกิจ 9 ก.ย. 2485 - 24 ก.ค.2487
16. นายสมบูรณ์ จันทร์ประทับ 2 มี.ค.2487 - 1 ก.ค. 2489
17. นายจันทร์ สมบูรณ์กุล 7.ต.ค. 2489 - 6 ธ.ค.2490
18. นายวิเวก จันทโรจวงศ์ 6 ธ.ค.2490 - 10 มิ.ย.2497
19. นายเฉลิม ยูปานนท์ 15 มิ.ย.2497 - 18 พค.2498
20. นายอ้วน สุรกุล 2 ก.ย. 2498 - 20 พ.ค.2501
21. นายประจักษ์ วัชรปาณ 20 พ.ค.2501 - 1 ก.ค.2503
22. นายเคลื่อน จิตรสำเริง 2 ก.ค.2503 - 27 ต.ค.2506
23. นายพุก ฤกษ์เกษม 28 ต.ค.2506 - 30 ก.ย.2511
24. นายเหรียญ สร้อยสนธิ์ 2 ต.ค.2511 - 30 ก.ย.2513
25. นายเฉลิม สุวรรณเนตร 1 ต.ค.2513 - 30 ก.ย. 2515
26. นายวัชระ สิงคิวิบูลย์ 2 ต.ค.2515 - 5 ต.ค.2516
27. นายฉลอง กัลยาณมิตร 8 ต.ค.2516 - 3 ต.ค.2518
28. นายกระจ่าง คีรินทรนนท์ 9 ต.ค.2518 - 30 ก.ย.2520
29. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 1.ต.ค.2520 - 30 ก.ย.2521
30. นายดิเรก ดิเรกวัฒนะ 1 ต.ค.2521 - 21 ก.ย.2522
31. นายเชิด ดิฐานนท์ 1 ต.ค.2522 - 30 ก.ย.2523
32. เรือตรีสุกรี รักษ์ศรีทอง 1 ต.ค.2523 - 30 เม.ย.2526
33. นายบุญช่วย หุตะชาต 1 พ.ค.2526 - 30 ก.ย.2529
34. นายมังกร กองสุวรรณ 1 ต.ค.2529 - 30 ก.ย.2531
35. นายกนก ยะสารวรรณ 1 ต.ค.2531 - 30 ก.ย.2533
36. พ.ต.ประโยชน์ สุดจินดา 1 ต.ค.2533 - 30 ก.ย.2535
37. นายวีระ รอดเรือง 1 ต.ค.2535 - 30 ก.ย.2537
38. นายศิระ ชวนะวิรัช 1 ต.ค.2537 - 30 ก.ย.2538
39. นายสถิตย์ แสงศรี 1 ต.ค.2538 - 30 เม.ย.2540
50. นายสมบูรณ์ สุขสำราญ 1 พ.ค.2540 - 11 ม.ค.2541
41. นายศิระ ชวนะวิรัช 12 ม.ค.2541 - 30 กย.2544
42. นายสมาน กลิ่นเกษร 1 ต.ค.2544 - 30 ก.ย.2546
43. นายอำนวย สงวนนาม   1 ต.ค.2546 - 30 ก.ย.2547
43. นายอานนท์ พรหมนารท   1 ต.ค.2547 - 30 ก.ย.2548
43. นายสนธิ เตชานันท์   1 ต.ค.2548 - 12 พ.ย.2549    
44. นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์   13 พ.ย.2549 - 30 ก.ย.2552
45. นายประสิทธิ์ โอสถานนท์     1 ต.ค.2552 - ปัจจุบัน