แบบรายงานตัวชี้วัดรอบ 1-60 รอง ผวจ สมควรฯ
หนังสือ ที่ กบ 0017.5/ว5 ลว. 23 ม.ค. 60 (สำนักงานจังหวัดกระบี่)
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕59
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
แบบรายงานตัวชี้วัดรอบ 1-60 รอง ผวจ นอบฯ
เอกสารแนบตามหนังสือ ที่ กบ 0017.5/ว4 ลว.16 ม.ค. 60 (สำนักงานจังหวัดกระบี่)
แบบรายงานตัวชี้วัด หน.สนจ.กบ.1/60
เอกสารแนบตามหนังสือ ที่ กบ 0017.5/587 ลว.26 ธ.ค. 59 (สำนักงานจังหวัดกระบี่)
แบบรายงานตัวชี้วัด ผวจ.กบ. 1/60
เอกสารแนบตามหนังสือ ที่ กบ 0017.5/588 ลว.26 ธ.ค. 59 (สำนักงานจังหวัดกระบี่)
กบ 0017.5/ว4711 ลว. 28 พ.ย. 59 เรื่องส่งสำเนาแก้ไขบทความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กบ 0017.5/ว 4599 ลว. 22 พ.ย. 59
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ กบ 0017.5/ว4599 ลว. 22 พฤศจิกายน 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (สำนักงานจังหวัดกระบี่)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 59)
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
แบบประเมิน (ปผ) ของข้าราชการสำนักงานจังหวัดกระบี่ 2/59
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
อ่านข่าวทั้งหมด