ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
สรุปผลการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2559 และบัญชีผู้ร่วมการประชุม
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
ระเบียบวาระการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 9/2559
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
สรุปผลการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2559
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 29 กันยายน 2559
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 (ปรับปรุงล่าสุด)
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
สรุปผลการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2559
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
อ่านข่าวทั้งหมด