คำสั่งมอบอำนาจ 2606/2558 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (สำนักงานจังหวัดกระบี่)
แบบฟอร์มรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2560
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
การจัดงาน"ร้อยดวงใจชาวกระบี่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
การจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการพัฒนาจังหวัด
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
การจัดงาน"รวมพลังแห่งความภักดี"
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
คำสั่งมอบอำนาจ ที่ 2157/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (สำนักงานจังหวัดกระบี่)
การบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระหว่างภาครัฐและเอกชน
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
แจ้งการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดกระบี่
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
(สำนักงานจังหวัดกระบี่)
อ่านข่าวทั้งหมด