หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
วาระงานผู้บริหาร
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประจำวันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next Last