หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
การท่องเที่ยววิถีชุมชน
ปก
คำนำ
สารบัญ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดกระบี่
แผนยุทธศาสตร์ชุมชน
  วิถีชุมชนเกาะกลาง
  วิถีชุมชนบ้านนาตีน
  วิถีชุมชนบ้านเขากลม
  วิถีชุมชนบ้าถ้ำเสือ
  วิถีชุมชนแหลมสัก
  วิถีชุมชนอ่าวลึกน้อย
  วิถีชุมชนอ่าวลึกเหนือ
  วิถีชุมชนทุ่งสูง
  วิถีชุมชนบ้านหินราว
  วิถีชุมชนร่าหมาด-ขุนสมุทร
  วิถีชุมชนทุ่งหยีเพ็ง
  วิถีชุมชนโต๊ะบาหลิว
  วิถีชุมชนศรีรายา
  วิถีชุมชนเขาดิน
  วิถีชุมชนคลองท่อมเหนือ
  วิถีชุมชนท่าประดู่
  วิถีชุมชนบางเหลียง
  วิถีชุมชนแหลมกรวด-เกาะศรีบอยา-เกาะปู
  วิถีชุมชนลำทับ
หลักการของการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน