หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
ค้นหาจาก ชื่อ-สกุล/ชื่อตำแหน่ง
  เลือกจากประเภทหน่วยงาน
  เลือกจากกระทรวงที่สังกัด
   
ผลการค้นหา
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง มือถือ เพิ่มเติม
นายวิเวก ผิวดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว 08 1787 6715
นายประยูร แก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
นายเติม จันทร์ส่องแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา 08 1087 2981
นายอารมณ์ เกื้อชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ 08 5798 3649
นายสุกิจ ยงกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย 08 4184 7197
นายศรีเภา รุจิพัชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง 08 1787 3498
นายสมพงษ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน 08 1787 1549
นายเจริญ หมัดเหย่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง 08 7419 5144
นายประภาส เรืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ 08 0732 6770
นายกุศล ดวงน้ำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง 08 1367 2348
นายมนัส แสนภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง 08 9590 2042
นายวุฒิชัย เป็ดทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม 08 1273 1112
นายนิกร อุดมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม 08 4442 3649
นายบุญพาส ซื่อตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน 08 4847 1574
นายจารุ อรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา 08 2809 8407
นายประภาศ เอ่งฉ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว 08 1788 2265
นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร 08 6270 2473
นายชนินทร์ เครือจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน 08 9586 2734
นายบุญมา ปรางทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ 08 4839 8004
นายประพิชย์ หลังสัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย 08 7282 2092
นายสุรินทร์ กังแฮ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ 08 1535 3211
นายมนัส ชูบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 08 1079 8701
นายสุเทพ คงขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ 08 9195 5106
นายสมคิด ทองสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ 08 6279 9317
นายวิทยา เปรมมนัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก 08 7282 1818
นายศิลา ใสยิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน 08 1797 7966
นายติ้น ไทรจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา 08 4917 1694
นายไพรัช สิงห์บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา 08 2276 1863
นายโอภาส แสงเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน 08 0695 9542
นายสนอง สิงห์บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
First Previous 1 2 3 4 5 6 [7] 8 Next Last