หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
ค้นหาจาก ชื่อ-สกุล/ชื่อตำแหน่ง
  เลือกจากประเภทหน่วยงาน
  เลือกจากกระทรวงที่สังกัด
   
ผลการค้นหา
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง มือถือ เพิ่มเติม
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 08 9729 2716
นายโชคนรินทร์ ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย 08 7103 6839
นางณัชฐณิตพา กุลวิจิตรรังสี นายกเทศมนตรีตำบลเกาะลันตาใหญ่ 08 1797 4269
นายสุรศักดิ์ เพ็ชรสุก นายกเทศมนตรีตำบลลำทับ 08 9875 7053
นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ 08 1895 4132
นายนุกูล งานดี นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน 08 1958 1006
นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา 08 7933 5060
นายอารีย์ ห้วยลึก นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว 08 1537 4868
นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 08 1737 0855
นายบุญเลิศ รัตนคช นายกเทศมนตรีตำบลเขาพนม 08 1893 4907
นายสุขุม ขี่ทอง นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้ 08 1978 7412
นายกมล บุญธีระเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก 08 1676 3456
นายอาทร เชื้ออริยะ นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง 08 1894 5356
นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง 08 1894 0735
นายบัณฑูร ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม 08 1676 9805
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ 08 9727 1941
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย 08 1326 7040
นายสมชาย เหล่าสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 08 1892 3756
นายสุขกาย จันทร์อ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล 08 1797 7715
นายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก 08 3391 9485
นายหร้าเหม มามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง 08 7891 1337
นายจีรศักดิ์ มาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
นายอัศวโรจน์ เถาว์กลอย กูจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า 08 9875 5297
นายสุริยะ บุษบงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 08 3395 3603
นายนครินทร ทองทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 08 9787 0684
นายสมโภชน์ บุตรเผียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย 08 5786 8407
นายวินัย มากสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง 08 1272 9116
นายประเสริฐ สันหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน 08 1476 7672
นายฐเดช ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ 08 9599 6217
นายสาคร มีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ 08 2285 1187
First Previous 1 2 3 4 5 [6] 7 8 Next Last