หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
ค้นหาจาก ชื่อ-สกุล/ชื่อตำแหน่ง
  เลือกจากประเภทหน่วยงาน
  เลือกจากกระทรวงที่สังกัด
   
ผลการค้นหา
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง มือถือ เพิ่มเติม
ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาประจำวิทยาเขตกระบี่ 08 9473 4309
รศ.ดร.สมบัติ ชินะวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ 08 1880 1465
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ 08 9866 5691
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 08 1737 3675
นายปริญญา นฤมิตบวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 09 3584 0234
นายอริยะ สุวรรณปากแพรก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 08 6941 9330
นายกษิดิฎ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 08 1569 8039
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 08 4549 0354
นายชำนาญ แสงทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอุตรกิจ 08 1273 7213
นายชื่น ปลอดใจดี (รก) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ 08 9874 3056
นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ 08 1273 6052
นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 08 9869 6724
นางสาวประภาศรี คำนวณจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง 08 1271 3882
นายทำนอง จำนงค์รัตน์ (รอง รก.) ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 08 6687 7289
นายสมศักดิ์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 08 1797 7043
นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 08 1979 7851
นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยาประชานุสรณ์ 08 9289 7553
นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 08 9874 3746
นายทนงศักดิ์ เรืองแก้ว (รก) ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 08 1597 2606
นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 08 5654 9090
นายจำรัส บัวเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา 08 5785 2344
ดร. ปณต เทพภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอิศรานุสรณ์ 08 1081 2444
นายณรงค์ บุตรย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 08 1898 6350
นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ 08 1963 5201
นางวิยะดา ศรีรางกูล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบ 08 2486 2015
นายทรงศักดิ์ กิตาการกุล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ 08 1536 7712
นายจักรพันธ์ ชูแก้ว พลังงานจังหวัดกระบี่ 08 1174 7942
นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ 08 8227 2331
นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 08 1895 1947
First Previous 1 2 3 4 [5] 6 7 8 Next Last