หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
ค้นหาจาก ชื่อ-สกุล/ชื่อตำแหน่ง
  เลือกจากประเภทหน่วยงาน
  เลือกจากกระทรวงที่สังกัด
   
ผลการค้นหา
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง มือถือ เพิ่มเติม
นายอรุณ ไม้ทิพย์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ 08 1995 1879
นายชินพล ดิตถะวิโรจน์ การค้าภายในจังหวัดกระบี่ 08 9973 5034
นางสาวศิริพร ลิ่มปิติกุล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่ 08 9973 9771
นายณัฐพจน์ คูทอง หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่ 08 6689 5417
นางสาวสิริกร อรุณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการปร 08 1174 8921
นายพนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 08 1967 4427
น.พ.วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ 08 1693 6493
พ.ญ.จุไรรัตน์ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก 08 1538 9639
นพ.นิเวศน์ อังสุมาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองท่อม 08 7885 9140
นพ.ณัฐพล เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหนือคลอง 08 1488 8426
นพ.วิสุทธิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม 08 1891 5472
นายวีระยุทธ สินธิเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา 08 0537 6715
นพ.ณัฐพงษ์ ดูงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลายพระยา 08 7519 5771
นพ.ประเสริฐ หาญประสานกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำทับ 08 2287 7877
พญ.ดวงพร เภาทอง โรงพยาบาลเกาะพีพี 08 1598 9915
นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ 09 2246 8364
นายสุริน รักษาแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหว 08 1271 0988
นายนิพนธ์ สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดกระบี่ 0 7561 8052
นายโชคชัย รินชะ นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กระบี่
นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดกระบี่ 09 0980 4267
นายวรสิงห์ ทิ้งอีด หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 08 9729 5259
นายอุสมาน ทิ้งอีด หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่(กลุ่มงานเกาะลันตา) 08 1677 5280
นายวัชรินทร์ สกุลชิต โทรศัพท์จังหวัดกระบี่ 08 1970 0548
นายวัชรินทร์ ซ้ายเกลี้ยง ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท กระบี่ 08 1417 0017
นายสุริยะ เริงรื่น หัวหน้าไปรษณีย์กระบี่ 08 6593 0841
นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ 08 1752 0027
นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 09 2260 2321
นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 08 9973 9831
ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 08 1326 4076
นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 08 6476 1132
First Previous 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Next Last