หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
ค้นหาจาก ชื่อ-สกุล/ชื่อตำแหน่ง
  เลือกจากประเภทหน่วยงาน
  เลือกจากกระทรวงที่สังกัด
   
ผลการค้นหา
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง มือถือ เพิ่มเติม
นายจงรักษ์ สำอางค์ศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 08 1896 1508
นายนิธิต แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 08 9592 8181
นายสมคิด สืบตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหว 08 1834 1959
นายสุริยะ คงศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ 08 9895 2089
นายถาวร นกทวี หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ 08 6277 8094
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ 08 1968 8283
นายสุเมธ วัฒนา ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก 08 1397 6922
นายสุชน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์คลองท่อม 08 1894 1810
นายสมชาย บริพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหว 08 6942 4804
นางภุมรินทร์ ธนานุกูลวงศ์ คลังจังหวัดกระบี่ 08 6480 0878
นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ 08 1708 7375
นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ 08 1738 0104
นายสมพงษ์ เรืองรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาคลองท่อม 08 9475 9346
นางภวรัญชน์ ตันมีศิลป์ นายด่านศุลกากรกระบี่ 08 6772 0014
นายประยูร สืบศิริวิริยะกุล สรรพากรพื้นที่กระบี่ 08 1896 2921
นายอรรณพ หาญกิจ ขนส่งจังหวัดกระบี่ 08 1843 1813
นายทวี สกุลเวช ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 18 08 1737 1977
นายธันว์ สินธวาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ 08 1697 7765
นายอนันต์ กาฬปักษี ผู้อำนวยการแขวงการทางกระบี่ 08 1927 5629
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ 08 6345 5011
นายพิศิษฏ์ คงสัมฤทธิ์ ผู้จัดการ การบริการสถานีกระบี่ 08 1906 9919
นายบุญเชาว์ ตั้งสิริไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ 08 1641 5784
นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ แรงงานจังหวัดกระบี่ 08 5816 2774
นางพรทิพย์ ตัณฑัยย์ ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 08 1892 0056
นายอรเทพ อินทรสกุล จัดหางานจังหวัดกระบี่ 08 0801 7555
นายประดิษฐ์ สุรชัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ 08 1928 5210
นางสุนันทา กิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ 08 5483 8571
นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 08 1894 1831
นายสุนทร รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 1 จังหวัดกระบี 08 1737 0139
นางสาวรัชนีย์ ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 08 1271 3218
First Previous 1 2 [3] 4 5 6 7 8 Next Last