หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
ค้นหาจาก ชื่อ-สกุล/ชื่อตำแหน่ง
  เลือกจากประเภทหน่วยงาน
  เลือกจากกระทรวงที่สังกัด
   
ผลการค้นหา
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง มือถือ เพิ่มเติม
นายสมหมาย จรัสแสงวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ 08 1909 0503
นายโชติพงศ์ วงศ์ภัคไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 08 9973 3670
พันเอกไพโรจน์ โตตามวงศ์ สัสดีจังหวัดกระบี่ 08 4628 5132
พันเอกจรูญ จตุรงค์ ผบ.ร 15 พัน 1 08 1895 7107
นาวาโทกฤษณะ ยวงสอาด ผบ.ฉก.นย.411 08 1782 9205
นาวาเอกบัญชา ดาวสุข ผบ.พัน ร 4 กรม ร 2 พล.นย. 08 1257 7429
พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ 08 9870 1644
พ.ต.ท.วิโรจน์ บุญสนิท ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 08 1798 3291
พ.ต.ท.อรรถพงษ์ แสนใจวุฒิ สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 5 กองบัง 08 7613 7070
พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ฆารเจริญ สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ1 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำ 08 1320 3983
พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ 08 1583 8148
พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผกก.สภ.เมืองกระบี่ 08 1844 3322
พ.ต.อ.ภาสกร สนธิกุล ผกก.สภ.อ่าวลึก 08 1537 4832
พ.ต.อ.ฉลอง ลิ่มหลัก ผกก.สภ.คลองท่อม 08 1353 3767
พ.ต.อ.อภินันท์ โกศัลวิตร ผกก.สภ.เหนือคลอง 08 1852 3658
พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ ผกก.สภ.เขาพนม 08 1676 0063
พ.ต.อ.สงบ จันทร์สิงห์ ผกก.สภ.เกาะลันตา 08 1895 3378
พ.ต.อ.ชำนาญ ชำนาญกิจ ผกก.สภ.ปลายพระยา 08 3181 3013
พ.ต.อ.เสกสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์ ผกก.สภ.ลำทับ 08 1787 9167
พ.ต.ท.ดนัย นิยมเดชา หน.สภ.เมืองกระบี่ สาขาเกาะพีพี 08 5689 5252
นายปรีชา พันธ์สน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 08 1787 3978
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดกระบี่ 08 1677 3062
นายไพรัช อ่อประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ 08 9876 3574
นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ 08 5660 9875
นายวิสูตร ศศิวิมล ประมงจังหวัดกระบี่ 08 1750 9085
นายบัณฑูร บุญนรากร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ 08 7881 2675
นางสาวอัจจิมา พิณแช่ม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ 08 9973 4197
นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามันกระบี 08 1607 6332
นายวรายุทธ คงนุ้ย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกระบี่ 08 9875 4367
นายพงษ์มานิตย์ ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ 08 9927 6381
First Previous 1 [2] 3 4 5 6 7 8 Next Last