หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
ค้นหาจาก ชื่อ-สกุล/ชื่อตำแหน่ง
  เลือกจากประเภทหน่วยงาน
  เลือกจากกระทรวงที่สังกัด
   
ผลการค้นหา
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง มือถือ เพิ่มเติม
นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ ปลัดจังหวัดกระบี่ 08 9973 9815
นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ 08 9203 4090
นายนฤเทพ อภิรักษ์เนติพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ 08 4360 7998
นางสาวชวัลนาถ ทองสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่ 08 9968 5941
นางอนงรัตน์ คงลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 08 4360 9003
นางอุไรพร เชาวพ้อง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 08 9973 4838
นายวรวุฒิ ศรีศศิธร อัยการจังหวัดกระบี่ 08 9920 7352
นายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 08 1959 5419
นายไพฑูรย์ พัฒนโสภณ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ 08 1970 7077
นายสมปอง ตั้งเริก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ 08 1606 0062
นายจิรทีปต์ โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ 08 9890 6316
นายสำราญ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ 08 1968 2513
นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระ 08 4838 8080
นายวัชรินทร์ สามารถ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ 08 9700 7318
นางสาวอัญชลี ตันวานิช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ 08 1719 2296
- ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 08 1894 9660
วาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดกระบี่ 08 1424 3245
- นายอำเภอเมืองกระบี่
ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอเหนือคลอง 08 1978 8030
นายชูศักดิ์ เด่นยุกต์ นายอำเภอคลองท่อม 08 1867 0052
นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเกาะลันตา 08 1867 0062
นายธรวรรษ รอดจิตต์ นายอำเภอลำทับ 08 1895 5855
นายวิโรจน์ สุวรรณวงค์ นายอำเภอเขาพนม 08 1597 7888
นายบุญพาส รักนุ้ย นายอำเภออ่าวลึก 08 1867 0036
นายตรีธวัช รักษ์เมือง นายอำเภอปลายพระยา 08 1867 0042
นายสุเทพ จิตเสรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ 08 1979 6645
นายสมชาย กุลธนาณัฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 08 1812 0271
นางสุดารัตน์ นพรัตน์ ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ 08 9201 8626
นายสมศักดิ์ เตียงตระกูลทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ 08 1908 2537
นางสุดารัตน์ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวั 08 9201 8626
[1] 2 3 4 5 6 7 8 Next Last