หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ-สกุล :: นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์
ตำแหน่ง :: หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :: 08 4838 8080
โทรศัพท์ ::
E-mail ::
ภาพถ่าย ::
ข้อมูลส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ :: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
ที่อยู่ :: ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หมายเลขโทรศัพท์ :: 0 7561 2735
หมายเลขโทรสาร :: 0 7561 2735
อื่นๆ ::
เว็บไซต์หน่วยงาน :: http://61.19.100.58/kbi/index1.html
E-mail หน่วยงาน :: disasterkrabi@hotmail.com
สังกัดกระทรวง :: กระทรวงมหาดไทย
ประเภทหน่วยงาน :: ส่วนภูมิภาค