หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้และบรรยายสรุป ของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 58
วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้และบรรยายสรุป เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่" ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่ 58 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีน เบย์ อ่าวนางจังหวัดกระบี่
อัลบัมภาพกิจกรรม