หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 
นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) ในพิธีเปิด "ตลาดต้องชม ตลาดหนองทะเล"
วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา16.00 น. นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) ในพิธีเปิด "ตลาดต้องชม ตลาดหนองทะเล" ณ ตลาดหนองทะเล ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่
อัลบัมภาพกิจกรรม