หน้าหลัก บริหารราชการ
ผู้บริหารจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลจังหวัด
  วิสัยทัศน์จังหวัด
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข้อมูลเพื่อการบริหารจังหวัดกระบี่
  วิสัยทัศน์กระบี่ 2020
  12 วาระกระบี่
  ปฏิญญาท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยววิถีชุมชน
  แผนพัฒนาจังหวัด
  บรรยายสรุปจังหวัด
  รายงานประจำปี
  ระบบฐานข้อมูล
  - ข้อมูลจังหวัดแบบGIS (สถิติจังหวัด)
  - NPI DATABASE
  - ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  สคบ.
  สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย 1213
วาระงานผู้บริหาร
สรุปผลการประชุม มท.
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกระบี่
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KM จังหวัดกระบี่
ระบบสารสนเทศจังหวัด
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบติดตามประเมินผลฯ PADME
  e-SAR card
  ประกาศจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ระบบอื่นๆ
มหาดไทยชวนรู้
15 มกราคม 2558 ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
เชื่อมโยงเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 
 

นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.กระบี่ เยี่ยมชมบูธหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง ที่จัดแสดงในงาน OTOP Midyear 2016

นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.กระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ และประมูลผลงานศิลปิน ตามโครงการ Art Camp

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม หมู่ที่ 7 ต.หนองทะเล

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเรือฝั่งอันดามัน ลงพื้นที่ติดตามงาน/ตรวจการจ้าง ฯ

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ ณ ลานปูดำ

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้และบรรยายสรุป ของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 58

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) ในพิธีเปิด "ตลาดต้องชม ตลาดหนองทะเล"

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2558/2559 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดกระบี่

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล "หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น"

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานกล่าวต้อนรับคณะจากมณฑลเจียงซู (jiangsu) ประเทศจีน

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Life Guard) จังหวัดกระบี่

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้องรับรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และกล่าวเปิดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่รูปแบบใหม่

พิธีถวายราชสักการะเนี่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

จังหวัดกระบี่ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด“ปันสุขทุกวัยใส่ใจทุกวัน ร่วมกันสร้างสรรค์ กตัญญูแผ่นดิน

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ของ อบจ.กระบี่

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาวางไข่ (1 เม.ย. - 30 มิ.ย.)

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมเสวนา Krabi Road Show ประกาศศักดา...ท้าเที่ยวข้ามภาค

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจังหวัดกระบี่

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีวันอนุรักษ์มรดกไทยและทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุมสุดมงคล

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เข้าตรวจสอบพื้นที่อาคารก่อสร้างโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ภายในวิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมสัญจรหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตปาล์มที่สำคัญ

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันซีคยัค เยาวชน ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 1/59 งานฉลอง 144 ปี เมืองกระบี่

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานการประชุมคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางถนน ณ ห้องประชุมปลายพระยา

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดห้างแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร
  
[1] 2 3 4 5 6 Next Last