งานการให้บริการ
งานบริการของหน่วยงาน
 
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงแรงงาน
  • สำนักงานแรงงานจังหวัด
  • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
   • การรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง (กฏหมายคุ้มครองแรงงาน)
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
   • งานสิทธิประโยชน์
    • กรณีทันตกรรม
    • กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร และกรณีทุพพลภาพ
    • กรณีตาย
    • กรณีสงเคราะห์บุตร
    • กรณีบำเหน็จชราภาพ
    • กรณีบำนาญชราภาพ
    • กรณีว่างงาน
   • งานทะเบียนและประสารการแพทย์
    • การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๙
   • งานมาตรา ๔๐
    • การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐
    • ขั้นตอนการรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๔๐
  • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๑
  • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
   • ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม OSCC
   • ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
   • ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  • สำนักงานเกษตรจังหวัด
  • สำนักงานประมงจังหวัด
  • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
   • การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ไข่พันธุ์
   • การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
   • ขออนุญาตตั้ง/ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
   • จำหน่ายวัคซีน
   • ขออนุญาตค้าซากสัตว์
   • ขออนุญาตค้าสัตว์
   • ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
   • หนังสืออนุญาตลงลูกไก่
   • ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม และขออนุญาตต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม
   • ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
   • ขออนุญาตขายอาหารสัตว์และต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   • ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและงานโครงการต่างๆ
  • สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
  • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
   • งานรังวัดที่ดิน
   • งานกฏหมาย ส.ป.ก.กระบี่
   • การปล่อยสินเชื่อกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
  • โครงการชลประทาน
   • การพิจารณาขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
   • การพิจารณาขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน
   • การพิจารณาเรื่องสูบน้ำของสำนักชลประทาน
   • การพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกรมชลประทาน
   • การพิจารณาขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมชลประทาน
  • สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัด
  • ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล
   • การบริหารจัดการและควบคุมการทำประมง
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
   • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะสัตว์น้ำชายฝั่ง
   • ขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP/CoC
  • ศูนย์วิจัยข้าว
  • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
  • ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่
  • สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่
  • พืชสวนกระบี่
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
   • รับชำระค่าธรรมเนียมรายปี
   • รับชำระค่าทำเนียมต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน
   • รับชำระค่าภาคหลวงแร่
   • พิจารณาออกใบอนุญาตโรงงาน
   • รับคำขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด (มผช.)
   • พิจารณาออกใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร
 • กระทรวงกลาโหม
 • กระทรวงพลังงาน
  • สำนักงานพลังงานจังหวัด
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงคมนาคม
  • สำนักงานขนส่งจังหวัด
  • สำนักงานทางหลวงกระบี่
  • สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18
  • สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
   • การอนุญาตให้เชื่อมทาง
  • แขวงการทางกระบี่
   • รับเรื่องร้องเรียน
   • สอบถามเส้นทาง ข้อมูลทางหลวง
   • ไฟฟ้า แสงสว่าง
   • ป้ายบอกทาง วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนทางหลวง
  • สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่
  • ท่าอากาศยานกระบี่
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สำนักงานสถิติจังหวัด
   • ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
  • สถานีอุตุนิยมวิทยา
  • ที่ทำการไปรษณีย์
  • โทรศํพท์จังหวัดกระบี่
  • กสท. กระบี่
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
  • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
   • งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ทำเนียบสื่อมวลชน/ภาพข่าวกิจกรรม วิดีโอ ภาพนิ่ง)
  • สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กระบี่
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
  • สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
 • กระทรวงศึกษาธิการ
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
  • ศูนย์การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
  • สถาบันการพลศึกษา
 • กระทรวงวัฒนธรรม
  • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 • หน่วยงานที่ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ตำรวจภูธรจังหวัด
  • สถานีตำรวจน้ำ1
  • สถานีตำรวจท่องเที่ยว 3
  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่
   • งานตรวจอนุญาตบุคคลขาเข้าราชอาณาจักร
   • งานตรวจอนุญาตบุคคลขาออกนอกราชอาณาจักร
   • งานอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry Permit)
   • งานขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  • ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่