< sotoso
     
     
 

ปปส.

krabi
กระบี่
จังหวัดกระบี่

 

คณะกรรมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด


นายประสิทธิ์ โอสถานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ผอ.ศตส.จ.กระบี่/ผอ.กอ.รมน.จ.กระบี่

ชัยเลิศภิญโญรัตนโชติ รอง ผวจ.กระบี่
นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
รอง ผอ.ศตส.จ.กระบี่


พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท์
รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จ.กระบี่
รอง ผอ.ศตส.จ.กระบี่


พล.ต.ต.สราวุธ พีรานนท์
ผู้บังคับการ ตร.ภูธรจังหวัดกระบี่
รอง ผอ.ศตส.จ.กระบี่
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่
กรรมการ
นายอำเภอทุกอำเภอ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
อัยการจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา

 

พลังแผ่นดิน

สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกระบี่
(สนง.ศตส.จ.กระบี่)

 


นายสมาน แสงสอาด
ปลัดจังหวัดกระบี่
หน..ศตส.จ.กบ.

 
 
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและวิชาการ
ฉก.ศตส.จ.กระบี่
ปราโมช นิติธรรมโชติ
นายปราโมช นิติธรรมโชติ
อรพรรณ ตุลารักษ์
นางอรพรรณ ตุลารักษ์
โสภณ สุวรรณคะราช
นายโสภณ สุวรรณคะราช
ประชาสัมพันธ์
เรื่องทั่วไป
หนังสือราชการ
ขอเชิญ ประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ New
ระเบียบวาระ , เอกสารประกอบการประชุม
คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๖๒/๒๕๕๓ ลง ๕ ก.พ.ค.๒๕๕๓ คณะกรรมการ ศตส.จ.กระบี่
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๗๖๗/๒๕๕๒ ลง ๑๘ พ.ค.๒๕๕๒ คณะกรรมการ ศตส.จ.กระบี่
คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๗๕๕/๒๕๕๒ ลง ๑๕ พ.ค.๒๕๕๒ การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๒
กำหนดการ กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน) ปี ๒๕๕๒
คณะอุนุกรรมการรั้วโรงเรียน
สรุป กิจกรรม/ภารกิจ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด แผน/กิจกรรม ทั้งหมด
คณะอุนุกรรมการรั้วครอบครัว
แผนผัง การเดินขบวนพาเหรดรณรงค์ แบบตอบรับ การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
คณะอุนุกรรมการปราบปรามยาเสพติด
บุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน
คณะอุนุกรรมการบำบัดและฟื้นฟู
ทำเนียบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2551 ประกาศจังหวัดกระบี่
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดกระบ
ี่

 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติดจังหวัดกระบี่(ศตส.จ.กระบี่) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทร./Fax 0-7561-2959 สป.มท.71162,71262 สายด่วน Hot Line 1688
Email : krabi1688@hotmail.com

 
ภาพกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน 2 มาตรการ

รั้วเขตแดน(จังหวัด) : การป้องกันการลักลอบการนำเข้ายาเสพติด, ศตส.จ.กระบี่


รั้วชุมชน : การสร้างภูมิคุ้มกันในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน , ศตส.จ.กระบี่

รั้วสังคม จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ : ศตส.จ.กระบี่

รั้วโรงเรียน : การเสริมความเข้มแข็งในโรงเรียน สถานศึกษา ให้เยาวชนรุ่นใหม่มีภูมิคุ้มกัน , ศตส.จ.กระบี่

รั้วครอบครัว : การเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวเพื่อเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมที่ดี , ศตส.จ.กระบี่

มาตรการปราบปราม : บังคับใช้กฎหมาย ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

มาตรการบำบัดและฟื้นฟู : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการนำผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดและฟื้นฟู ,คืดคนดีสู่สังคม , ศตส.จ.กระบี่
 

งานวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.2551
พิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติด 2551

พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 
 
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ
 
  สนง.ปปส. จังหวัดกระบี่ เดลินิวส์  
ศตส.มท. อัยการจังหวัดกระบี่ ไทยรัฐ
กรมการปกครอง ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ มติชน
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้จัดการ
ชมรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ TV3
  โรงพยาบาลกระบี่ TV5
  เรือนจำจังหวัดกระบี่ TV7

  ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ TV9  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ NBT    
    เทศบาลเมืองกระบี่ ThaiTV    
ml>