หลักการและแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติตามมติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
  แนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
  คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
  แนวทางการดำเนินการขออนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ทก.0207/.. ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
  หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร. 0707/213 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/4956 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
     
แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
  แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท.01)
  แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
  รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หลังการจัดหา (แบบ คกก.มท.03)(กรณีโครงการผ่านการเห็นชอบและหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้รายงานผลให้จังหวัดทราบตามแบบฟอร์ม)
  แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (แบบ คกก.มท.04)
  แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะกรณีที่หน่วยงานประสงค์จะจัดจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์)
     
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2560
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2559
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
     
หนังสือเวียนจากจังหวัด
  หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0017.2/ว 5008 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจังหวัดกระบี่
  หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0017.2/ว 3805 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0017.2/ว 4266 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท)
  หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0017.2/ว 2684 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
  หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0017.1/ว 1153 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
  หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0017.1/ว 164 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เป็นส่วนประกอบ
  หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0017.1/ว 6037 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0017.1/ว 846 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อแนะนำประกอบการพิจารณา ประจำปี 2558
  หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0017.1/ว 4952 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง แจ้งแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
     
   
กำหนดการประชุมฯ ประจำปี 2561
  ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 (ส่งเอกสารเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561)
  ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561 (ส่งเอกสารเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561)
  ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (ส่งเอกสารเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
  ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 13 กันยายน 2561 (ส่งเอกสารเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561)
  ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ส่งเอกสารเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561)
    (หมายเหตุ : การรับเอกสารโครงการเพื่อเข้าประชุมฯ นับวันที่่ลงรับเอกสารโครงการจากสารบรรณกลางจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่)
   
การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
 

การประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
หนังสือเชิญประชุมฯ
ระเบียบวาระการประชุมฯ
หนังสือแจ้งผลการประชุมฯ

** ให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมสำเนาเอกสารรายละเอียดโครงการฯ จำนวน 15 ชุด ส่งถึง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2561

รายงานการประชุม
   
ปี 2561 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 5/2561
ปี 2560 1/2560 2/2560 3/2560 4/2560  
ปี 2559 1/2559 2/2559 3/2559 4/2559 5/2559 6/2559 7/2559
ปี 2558 1/2558 2/2558 3/2558 4/2558 5/2558 6/2558
    update 15/01/2018